dyslexie en leesproblemen

Dyslexie is een complex geheel van eigenschappen en kenmerken. Op school vallen vooral de problemen met lezen en spellen op. Maar ook problemen met plannen en ordenen en moeite hebben met het volgen van gesprekken of mondelinge instructie horen daar bij. Maar bij dyslexie horen ook vaardigheden: zoals bijvoorbeeld creativiteit met materiaal of creativiteit in denken, goed in beelden en ruimtelijk kunnen denken of een scherp visueel waarnemingsvermogen.

Kinderen en volwassenen hebben echter hulp nodig bij hun problemen om hun mogelijkheden tot hun recht te laten komen. Hoe eerder de hulp start des te beter. Het liefst al in groep 1 of 2.

Bij leesproblemen zijn er andere oorzaken waarom het lezen niet goed verloopt. Maar ook in dat geval is vroegtijdige opsporing  en begeleiding van belang.

onderzoek en screening

Om vast te stellen of er een risico bestaat dat iemand dyslexie heeft, kan een screening gedaan worden. Moet er daadwerkelijk vast gesteld worden of er sprake is van dyslexie dan is onderzoek noodzakelijk. Een intelligentieonderzoek maakt hier deel van uit.

Metis doet zowel screening als dyslexieonderzoek. Hiervoor wordt met kinderpsychologenpraktijk Eigen Vleugels (link) in Borne samengewerkt.

Wanneer er wel leesproblemen zijn maar er geen sprake is van dyslexie kan er met didactisch onderzoek gekeken worden of de oorzaak te vinden is. Maar belangrijker nog, wat is een goede aanpak om tot beter lezen te komen.

begeleiding

Door onderzoek is al gekeken naar de zwakke kanten. Belangrijk is om ook de sterke kanten in kaart te brengen. Deze worden bij de begeleiding ingezet om tot andere manieren van leren te komen, zodat het beter lukt met lezen. De visie van Metis is om juist ook de sterke kanten van een leerling aan te spreken. De begeleiding heeft dan meer en breder effect op de ontwikkeling.

begrijpend lezen

Voor veel kinderen is het moeilijk om het verbale en visuele met elkaar te verbinden. Vaak is dit de basis voor problemen met begrijpend lezen. Ook kunnen problemen met het technische lezen een rol spelen. Begrijpend lezen is de belangrijkste pijler waar ons onderwijs op steunt. Naast woordenschat en werkgeheugen bepaalt het niveau van begrijpend lezen voor een heel groot deel welk onderwijs een kind kan volgen. Dat geldt zowel voor het basis- als het voortgezet onderwijs.

onderzoek en begeleiding

Onderzoek is er op gericht om te achterhalen waardoor het moeilijk is om een tekst te begrijpen. Als dat duidelijk is kan er een plan gemaakt worden voor de begeleiding. Als het technisch lezen een probleem is, wordt een leerling geleerd om met voorleessoftware te werken. Dat kan bij ernstige leesproblemen al vanaf groep 5.

Door middel van 'modeling'  wordt aan leerlingen voor gedaan wat goede strategieën zijn om te gebruiken bij het lezen van een tekst. Bij Metis wordt gewerkt aan teksten die de leerling voor school of studie toch al moet lezen. Het geleerde kan dan meteen toegepast worden.

studerend lezen

Studerend lezen gaat nog een stap verder dan begrijpend lezen. De gelezen tekst moet niet alleen begrepen maar ook gekend en toegepast worden. Dat vergt een aantal specifieke vaardigheden: studievaardigheden.

NT2 en laaggeletterdheid

Als je als jongere of volwassen onvoldoende kunt lezen, heet dat laaggeletterd. Vaak redden mensen zich op hun manier wel, maar er kan ook sprake zijn van problemen op het werk. Soms is het door laaggeletterdheid ook moeilijk om werk te vinden, of de juiste opleiding of cursus te doen. Laaggeletterdheid kan komen door dyslexie, moeite met leren of doordat iemand Nederlands als tweede taal heeft geleerd.

Metis kan begeleiding op maat verzorgen voor particulieren en bedrijven.