Algemene voorwaarden

  • Kosten

Intakegesprek: gratis

Inventarisatie: € 125,- + eventueel bijkomende kosten

Een inventarisatie omvat: 3 lessen, inventarisatieverslag en adviesgesprek.

Van de inhoud van de lessen, en eventuele tests, wordt een verslag gemaakt.

Het adviesgesprek kan telefonisch of in de praktijk van Metis gevoerd worden. In het gesprek wordt het verslag toegelicht en kan een eventueel vervolg van de lessen besproken worden.

Indien er informatie uit andere onderzoeken of begeleiding in de inventarisatie verwerkt moet worden, zijn de extra daarvan kosten € 50,-.

Voor tests geldt dat afnamekosten worden berekend. Wanneer deze hoger uitvallen dan € 75,- wordt van tevoren overlegd.

Begeleiding:

remedial teaching: € 45,- per les

studie- en huiswerkbegeleiding: € 33,75 per les

alfabetisering/verhogen van geletterdheid: € 45,- per les

Er wordt gewerkt in lessen van drie kwartier, tenzij anders vermeld. De kosten zijn inclusief de normale voorbereiding van de lessen, evaluatieverslagen en evaluatiegesprekken.

Normaal gesproken zal er 1 les per week gegeven worden. Soms kan het echter wenselijk te zijn om (tijdelijk) 2 lessen in de week te volgen.

Indien het mogelijk is groepjes van 2-3 leerlingen te vormen, dan wordt er korting op de lessen gegeven.

Bij studie- en huiswerkbegeleiding wordt er van uit gegaan dat er minimale voorbereidingstijd is, waardoor de kosten per les lager zijn.

Het is mogelijk om met korting een 5-lessenkaart te kopen. Betaling vindt dan vooraf plaats.

  • Lestijd

Een les duurt 3 kwartier. Voor kosten zie hierboven.

  • Afzeggen

Lessen welke binnen 24 uur worden afgezegd, kunnen door de praktijk in rekening gebracht worden.

  • Betaling

Lessen: Op de eerste van elke maand wordt een rekening verstuurd voor de lessen van de vorige maand.

Een 5 lessen-kaart moet vooraf betaald worden.

Inventarisatiepakket: Na afloop van de drie lessen wordt de rekening verstuurd voor het hele pakket, zie boven.

De betalingstermijn is 2 weken. Voor lessen is geen btw verschuldigd.

  • Extra voorbereidingstijd of gesprekken met ouders of derden

Wanneer naast de gewone voorbereiding en gesprekken extra tijd geïnvesteerd moet worden voor de begeleiding van een leerling, dan wordt dit als extra kosten in rekening gebracht. De kosten worden per kwartier in rekening gebracht op basis van het tarief van€ 45,- per uur. Hierover vindt vooraf overleg plaats.

  • Aanschaf materiaal

Indien de praktijk voor een leerling extra materiaal aan moet schaffen, dat alleen door deze leerling gebruikt wordt, dan kan de praktijk deze kosten in rekening brengen. Hierover vindt altijd vooraf overleg plaats.

  • Bedrijven en instellingen

Voor bedrijven en instellingen gelden andere tarieven en mogelijkheden.

Lezingen, workshops of trainingen aan groepjes of individuele deelnemers kunnen op maat verzorgd worden op gebied van rekenen, lezen, spelling of studievaardigheden.

  • Aansprakelijkheid

Metis is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij onderzoek of begeleiding, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.

Ondertekende/opdrachtgever erkent dat er geen sprake is van een resultaatsverplichting van Metis om de gestelde doelen bij het onderzoek of begeleiding te bereiken.

  • Overige afspraken indien van toepassing


Ondergetekende verklaart hierbij op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden van Metis:

Datum:

Handtekening:

Naam: